Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Soetens Letselschade Advocatuur (hierna: “SLA”) is gevestigd te Eindhoven.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan SLA. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij SLA werkzaam is of was (als partner of in dienstverband), ieder die door SLA wordt ingeschakeld, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen en ieder voor wiens handelen of nalaten SLA aansprakelijk is of kan zijn.
  3. De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door SLA is aanvaard. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door SLA, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door bepaalde personen zal worden uitgevoerd. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan SLA slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
  4. De uit de opdracht voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Opdrachtgever is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door SLA verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan SLA. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan SLA verstrekte gegevens en informatie.

 2. Aansprakelijkheid
  1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de uitkering waarop de door SLA gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SLA onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden. SLA is echter niet aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover SLA.
  2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door SLA in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 30.000,–.
  3. Verstrekte opdrachten worden door SLA uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van SLA, onder welke titel ook aan derden over te dragen.
  4. Elke aan SLA gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. SLA is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van SLA. De werking van artikel 6:76 BW wordt uitgesloten.
  5. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval SLA aansprakelijk is voor fouten van door SLA ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door SLA bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  6. De opdrachtgever vrijwaart SLA tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever verricht zijn.
  7. SLA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
  8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor SLA aansprakelijkheid draagt zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot uitkering, waarop de door SLA gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SLA onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.
  9. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan SLA gegeven opdrachten de bevoegdheid van SLA in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van SLA voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
  10. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
  11. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten, waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor SLA aansprakelijk is.

 3. Honorarium
  1. SLA brengt voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en aan de zaak bestede tijd, alsmede gemaakte kosten. SLA heeft het recht de door hem gehanteerde uurtarieven en de door hem in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. SLA is steeds gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot op het honorarium in rekening te brengen.
  2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
  3. Zolang een aan de opdrachtgever in rekening gebracht voorschot niet is betaald, is SLA gerechtigd zijn dienstverlening op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
  4. SLA heeft het recht door de opdrachtgever betaalde voorschotten te verrekenen met openstaande declaraties, ongeacht in welke zaak enig voorschot is betaald en/of ongeacht in welke zaak een declaratie ten laste van de opdrachtgever open staat, mits de opdrachtgever daarmee instemt.
  5. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na declaratiedatum te geschieden, tenzij anders wordt overeengekomen én deze nadere afspraak door SLA schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. In geval van enige tekortkoming door opdrachtgever dient betaling onverwijld na ontvangst van de declaratie plaats te vinden.
  6. Na het verstrijken van de hierboven genoemde datum is opdrachtgever zonder aanmaning of ingebrekestelling de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door SLA moeten worden gemaakt ter invordering van zijn declaraties komen voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht tegen een forfaitair bedrag van 15% van het te incasseren bedrag, onverminderd de bevoegdheid van SLA om de werkelijke kosten te berekenen.
  7. SLA ontvangt geen derdengelden en heeft om die reden dus geen stichting derdengelden beschikbaar. Dit brengt mee dat SLA een schadevergoeding voor de cliënt altijd rechtstreeks aan de cliënt laat overmaken.

 4. Klachten en geschillen
  1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform de kantoorklachtenregeling van SLA, die voor de opdrachtgever ter inzage ligt. Door het aangaan van een overeenkomst met SLA aanvaardt de opdrachtgever ook de toepasselijkheid van deze kantoorklachtenregeling.
  2. De opdrachtgever dient zijn klacht aan SLA voor te leggen binnen één maand na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
  3. SLA zal een oplossing voor het gerezen probleem binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Mocht de klacht binnen vier weken niet en/of niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de conform deze algemene voorwaarden bevoegde rechter.
  4. Omdat mr. Soetens is aangesloten bij de specialisatievereniging voor Letselschade Advocaten (de LSA), die haar eigen klachtenprocedure kent, kan de opdrachtgever zich tevens wenden tot de LSA-ombudsman en de LSA Geschillencommissie Declaraties. De regelementen van de ombudsman en de geschillencommissie zijn te raadplegen via de website de LSA (www.lsa.nl).

 5. Overig
  1. Op de rechtsverhouding tussen SLA en zijn cliënten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bevoegd van enig geschil tussen SLA en een opdrachtgever kennis te nemen. Indien het een grensoverschrijdende zaak betreft, heeft SLA de mogelijkheid om in afwijking hiervan een geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
  4. SLA is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is kenbaar via de website van SLA (www.letselschadeadvocaat.nu).