Privacyverklaring

Soetens Letselschade Advocatuur hecht als modern advocatenkantoor veel waarde aan uw privacy. Deze privacy wordt gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens, opdat u gebruik kunt maken van onze diensten of wij van die van u. We gebruiken uw persoonsgegevens o.a. voor het voeren van (buiten)gerechtelijke procedures, het onderbouwen en verhalen van uw schade, het schrijven van overeenkomsten, de afhandeling van betalingen, om u te kunnen bellen/schrijven als dat nodig is voor onze dienstverlening en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het doen van onze belastingaangiftes). De persoonsgegevens worden o.a. verwerkt in ons CRM-systeem. Wij verwerken onder meer voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en -plaats, BSN-nummer, telefoonnummer en emailadres.

We verwerken bijzondere persoonsgegevens, uitsluitend voor zover dit is toegestaan. Voorts verwerken we uw persoonsgegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen. Dit zijn we namelijk verplicht op grond van onze gedragsregels. Het komt daarbij voor dat wij informatie opvragen bij derden zoals de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

In het geval we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor doeleinden die (nog) niet zijn voorzien in dit document, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, uw (uitdrukkelijke) toestemming hiervoor vragen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de hiervoor genoemde doelen te realiseren.

Delen met anderen
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst c.q beslechting van een geschil waarbij u partij bent, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen en/of bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.